Strona główna » Podpisali list intencyjny. VIDEO

Podpisali list intencyjny. VIDEO

by Świnoujście w sieci

Dziś (środa) o godzinie 15.00 w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły przy ulicy Mieszka I w sali Szkoły Rodzenia „Bocian”, nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia oddziału kardiologicznego. W wydarzeniu udział wzięli – prezes spółki szpital miejski, przedstawiciel spółki „I-kar” z siedzibą w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Świnoujście jako reprezentant Gminy Miasto Świnoujście, która jest właścicielem szpitala.


LIST INTENCYJNY

spisany dnia 5 listopada 2014 roku w Świnoujściu pomiędzy:

1/ spółką pod nazwą Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Mieszka I 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490038, REGON 812046670, kapitał zakładowy 2.810.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
Pana Jacka Piętniewicza – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części „Szpital”

a

2/ spółką pod firmą I-kar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Za Bramką 12A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331058, REGON: 301124485, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
Pana Janusza Rzeźniczaka – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części „I-kar”

przy udziale Gminy Miasto Świnoujście, reprezentowanej przez:
Pana Janusza Żmurkiewicza – Prezydenta Miasta
zwaną w dalszej części „Miasto”

łącznie pkt 1 i 2 określane w dalszej części niniejszego listu intencyjnego („List Intencyjny”) stronami Listu Intencyjnego („Strony”) lub oddzielnie stroną Listu Intencyjnego („Strona”)

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Miasto jest właścicielem Szpitala.
2. Miasto jest zainteresowane organizacją na terenie Świnoujścia usług medycznych na najwyższym poziomie.
3. Miasto zainteresowane jest dostępem do usług medycznych dla każdego mieszkańca.
4. Szpital, jako spółka miejska, zobowiązany jest do organizacji na terenie Świnoujścia jak najszerszej palety świadczeń medycznych dostępnych dla mieszkańców.
5. Szpital posiada odpowiednio wyposażony budynek w którym udzielane są świadczenia medyczne.
6. Szpital zainteresowany jest optymalizacją wykorzystania bazy szpitala.
7. I-kar jest spółką posiadającą w zakresie swojej działalności organizację usług medycznych skierowanych na potrzeby pacjentów.
8. I-kar posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu oddziałów kardiologicznych.
9. I-kar ma zapewnioną współpracę i udział w jego działalności autorytetów medycznych z zakresu kardiologii.
10. I-kar ma zapewnioną współpracę osób doświadczonych w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych.

Strony zgodnie oświadczają, że są zainteresowane nawiązaniem i podjęciem w dobrej wierze współpracy w zakresie określonym w niniejszym Liście Intencyjnym, a także że zawierają niniejszy List Intencyjny działając we wzajemnym zaufaniu, z poszanowaniem słusznych interesów Stron oraz dobrych obyczajów przedsiębiorców. Strony, realizując postanowienia niniejszego Listu Intencyjnego, rozważają wzajemną współpracę mającą na celu organizację na terenie miasta Świnoujścia usług medycznych z zakresu kardiologii na najwyższym poziomie. Miasto wyraża pełne wsparcie dla działań Stron w zakresie dążenia do organizacji oddziału kardiologicznego na terenie miasta, mającego na celu poprawę medycznej opieki mieszkańców.

§ 1

1. Strony postanawiają połączyć swoje wysiłki w celu doprowadzenia do otwarcia i prowadzenia na terenie Szpitala oddziału kardiologicznego, w ramach którego świadczone będą na najwyższym poziomie usługi medyczne na rzecz mieszkańców Świnoujścia oraz okolic – „Przedsięwzięcie”.
2. Dla realizacji Przedsięwzięcia, I-kar planuje podjęcie w Świnoujściu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych w zakresie kardiologii. Działalność ta prowadzona będzie poprzez powołaną dla tego celu spółkę celową pozostającą pod kontrolą I-kar.
3. Szpital zainteresowany jest realizacją Przedsięwzięcia przez I-kar oraz wyraża wolę pełnej współpracy przy jego wdrożeniu.
4. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu posiadanych przez Szpital zasobów lokalowych, sprzętowych i organizacyjnych.

§ 2

1. W celu realizacji Przedsięwzięcia, I-kar deklaruje:
a. Zapewnienie merytorycznej organizacji Przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim zespołu specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu oddziałów kardiologicznych w placówkach zdrowotnych;
b. Zapewnienie dostaw sprzętu medycznego dla potrzeb organizacji i prowadzenia Przedsięwzięcia;
c. Zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia.
2. W celu realizacji Przedsięwzięcia, Szpital deklaruje:
a. Udostępnienie na potrzeby Przedsięwzięcia bazy lokalowej niezbędnej dla należytej organizacji Przedsięwzięcia;
b. Umożliwienie dostępu do prowadzonych przez siebie usług diagnostycznych (laboratorium analityczne, RTG, USG, itp.);
c. Zapewnienie wykorzystania przy realizacji i prowadzeniu Przedsięwzięcia dostarczanych na potrzeby Szpitala mediów, w tym systemów zabezpieczających przed zanikiem napięcia, energii elektrycznej, ogrzewania, wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, itp.

§ 3

1. Miasto, jako właściciel Szpitala, wyraża pełne poparcie dla planowanej współpracy Szpitala z I-kar i deklaruje wszelką niezbędną pomoc dla realizacji Przedsięwzięcia.
2. Miasto deklaruje chęć wzięcia udziału w uzgodnieniach dalszych warunków współpracy Stron na kolejnych etapach realizacji Przedsięwzięcia.

§ 4

1. Szpital i I-kar deklarują prowadzenie negocjacji oraz kontynuowanie współpracy w sprawie realizacji Przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów rozmów biznesowych, z dochowaniem obowiązku poufności, w zamiarze osiągnięcia zgodnych stanowisk Stron.
2. Podpisanie niniejszego Listu Intencyjnego nie ma charakteru zobowiązaniowego, określa jedynie wolę prowadzenia rozmów i działań zmierzających do realizacji Przedsięwzięcia z najwyższą starannością i z poszanowaniem interesów obu Stron.
3. Wszelkie wiążące ustalenia pomiędzy Stronami w sprawach opisanych w § 2, określane będą w odrębnych umowach zawieranych z poszanowaniem interesów każdej ze stron.

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

14 − cztery =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW