Wojewoda Marek Tałasiewicz zatwierdził listę zadań rekomendowanych do realizacji w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W Zachodniopomorskiem do rozdysponowania na projekty w ramach programu jest blisko 300 tys. zł.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację programu, jako priorytetowe dla naszego województwa wskazał następujące zadania:

kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki
profilaktyka przemocy, zwłaszcza rówieśniczej i cyberprzemocy (w roku szkolnym 2013/14 55% zgłoszeń dot. przemocy rówieśniczej dotyczyło szkół podstawowych)
przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka uzależnień od gier komputerowych i Internetu
kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym (zwłaszcza tzw. nowe media)
rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wynikających z tzw. zjawiska eurosieroctwa
promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży (zwł. aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania)

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” skierowany jest do dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących szkoły (np. organizacje pozarządowe, samorządy). Konkurs na projekty, które będą dofinansowane w ramach programu trwa od dziś do 24 września. Projekty można kierować do Kuratorium Oświaty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września.

Więcej informacji na temat programu http://www.men.gov.pl/index.php/1263-program-bezpieczna-i-przyjazna-szkola-na-latach-2014-2016-przyjety-przez-rade-ministrow