Foto. Polskie LNG S.A.

Dofinansowanie za dobry pomysł

W ślad za powołaniem w ostatnim tygodniu czerwca br. Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz rozwoju Świnoujścia. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września, a już w październiku Rada Funduszu wybierze najciekawsze inicjatywy, które otrzymają wsparcie.

Fundusz dysponuje budżetem przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej Warszowa i całego Świnoujścia. Zgodnie z założeniem, dofinansowane będą projekty w następujących obszarach: edukacja, sport, bezpieczeństwo, ekologia, kultura i sztuka. Inicjatywy niedotyczące powyższych obszarów, nie będą rozpatrywane przez Fundusz.
– W celu zapewnienia finansowania jak największej ilości projektów o zróżnicowanym charakterze zadecydowano ponadto, że w pierwszym etapie funkcjonowania Funduszu będą przyznawane jednorazowe granty o maksymalnej wysokości pięciu tysięcy złotych – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG, członek Rady Funduszu. – Każdy zgłoszony projekt będzie mógł otrzymać maksymalnie jeden grant. Nie ma natomiast ograniczenia co do ilości projektów zgłaszanych przez jeden podmiot. Liczy się kreatywność i pożyteczność inicjatyw dla rozwoju miasta.
Nabór wniosków trwa do 30 września 2014 roku. Na początku października zaplanowano kolejne spotkanie Rady Funduszu, na którym zostaną podjęte pierwsze decyzje w sprawie wsparcia wybranych projektów.

Szczegółowe warunki i instrukcja składania wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie:
http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/wnioski-o-dofinansowanie-przez-fundusz/

Powołanie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG to efekt długotrwałej współpracy Spółki z mieszkańcami, samorządem lokalnym i wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem Świnoujścia i dzielnicy Warszów. Zapowiedziany jeszcze we wrześniu 2013 roku, podczas sesji Dialogu Społecznego, ruszył po okresie intensywnych przygotowań formalnych i prawnych w czerwcu br. Celem Funduszu jest zaangażowanie partnerów społecznych  w proces decyzyjny dotyczący dofinansowania przez Polskie LNG lokalnych projektów na rzecz miasta.
– Opinia społeczności lokalnej dotycząca kierunków rozwoju miasta jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego powstał Fundusz, który zapewni przejrzysty, obiektywny i niezależny podział środków na wsparcie najbardziej pożytecznych i przyszłościowych projektów – dodaje Maciej Mazur.
Do Rady Funduszu zostali powołani: wiceprezydent Joanna Agatowska, jako przedstawicielka Władz Miasta Świnoujście; Walerian Zegzdryn, jako przedstawiciel Władz Dzielnicy Warszów, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG; Izabela Puławska, przedstawicielka Hufca Pracy, jako reprezentantka lokalnej instytucji zajmującej się pomocą potrzebującym; Piotr Piwowarczyk, przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego, wybrany w drodze głosowania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja br. wśród osób zaangażowanych w sesje dialogowe i Maciej Mazur, jako przedstawiciel Spółki Polskie LNG S.A.

Więcej informacjo o społecznym zaangażowaniu Spółki Polskie LNG znajdziesz na pierwszym w Polsce portalu edukacyjnym dotyczącym skroplonego gazu ziemnego: www.lng.edu.pl