Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.
Szczegółowe informacje oraz wykaz niezbędnych do aplikowania dokumentów znajduje się poniżej.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.
Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego
II. Wymagania konieczne.
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i 2 letni staż pracy zawodowej.

III. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w przygotowywaniu decyzji administracyjnych,
2) znajomość przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) samodzielność, systematyczność, dokładność, terminowość,
4) umiejętność pracy w zespole.

IV. Warunki pracy
Umowa o pracę zostanie zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika – około 1,5 roku, wymiar czasu pracy – cały etat.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
1) prowadzenie dokumentacji Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego,
2) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń związanych z zakresem zadań Działu,
3) sporządzanie list wypłat świadczeń,
4) przygotowywanie danych do merytorycznych i finansowych sprawozdań,
5) prowadzenie korespondencji,
6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientom Działu,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zakresem zadań Działu,
8) udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów z zakresu pomocy dziecku i rodzinie,
9) prowadzenie czynności związanych z postępowania egzekucyjnym w administracji,
10) wprowadzanie danych do programu komputerowego POMOST.
VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 23 maja 2014r. do godziny 1530 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).