Porządek Obrad LIII Sesji Rady Miasta Świnoujście która ma się odbyć w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 900

Sprawy regulaminowe (stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z LII Sesji RM).
Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady.

Interpelacje Radnych.

Zapoznanie z coroczną informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu za rok 2013.

Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia opinii do projektu porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście, a Powiatem Pomorze Przednie – Greifswald w Republice Federalnej Niemiec.

Zapoznanie z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII/175/2012 w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI – Karsibór w rejonie ul. 1 Maja.

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Modrzejewskiej 20/321 i 322 z pominięciem kolejności na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego innej grupy niż A.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 13/6.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Sujka