PORZĄDEK OBRAD L SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 13 lutego 2014 roku (czwartek) o godz. 09.00

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z XLIX Sesji RM).

2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady.

3. Interpelacje Radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 do budżetu Gminy Miasto Świnoujście.

 

 

5. Zapoznanie:
a) ze sprawozdaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2013 r.
b) z informacją z przeprowadzonych kontroli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok,
c) ze sprawozdaniem z działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu za rok 2013,
d) ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Świnoujście w roku 2013,

6. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka