Organizacje pozarządowe pomagające w wychodzeniu z bezdomności mogą uzyskać dofinansowanie dla swoich działań w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Otwarty konkurs ofert ogłosił minister pracy i polityki społecznej.

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu. Konkurs ofert ogłoszony został po raz czwarty. W 2014 roku na realizację programu ministerstwo przeznaczyło 5 mln zł. W zeszłym roku dofinansowanie w wysokości prawie 340 tys. zł. uzyskały 3 projekty realizowane w naszym województwie.
bezdomni

– Organizacje mogą uzyskać od 50 do 300 tys. zł, na sfinansowanie 80 procent wydatków bezpośrednio przeznaczonych na realizację projektu – mówi Piotr Domagalski, dyrektor Wydziału spraw Społecznych ZUW. – Dotowane mogą być m.in.: remonty pomieszczeń w placówkach noclegowych, zapewnienie noclegu i posiłku osobom bezdomnym, opłaty za energię, opał i wodę, zakup żywności i urządzeń do jej przechowywania i przygotowywania, na zakup odzieży, obuwia, środków czystości, a także materiałów opatrunkowych. Pieniądze z programu mogą pokryć również koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt, np. streetworkerów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów i trenerów – dodaje Domagalski.

Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować jeden z trzech celów regionalnych w obszarach: pomocy socjalno-bytowej, integracji społecznej lub profilaktyki bezdomności.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 21 lutego 2014 r. listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub składać ofertę osobiście. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 03 337 lub 91 43 03 238 oraz na stronie www.mpips.gov.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 kwietnia 2014 r.

Z informacji przekazanych do ZUW po ogólnopolskim badaniu liczby osób bezdomnych wynika, że w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. na terenie naszego województwa przebywało łącznie 2777 osób bezdomnych w tym: 2081 mężczyzn, 481 kobiety i 215 dzieci. Bezdomni mogą uzyskać pomoc w 114 zachodniopomorskich placówkach.

Oprócz programu rządowego, organizacje zajmujące się pomocą bezdomnym mogą liczyć na wsparcie ze strony wojewody. W tym roku w ramach „Programu współpracy wojewody zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2013 r.” 12 fundacji, towarzystw i stowarzyszeń uzyskało łącznie 250 tys. zł. na działania m.in. na rzecz osób bezdomnych.

Piotr Pieleszek – Centrum Prasowe Wojewody