Foto. Policja

Wczoraj w Sali Kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Sawickiego, odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano efekty pracy świnoujskich policjantów za 2013 rok. W spotkaniu wziął również udział Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz oraz Prokurator Rejonowy w Świnoujściu Włodzimierz Cetner.

Odprawę roczną rozpoczął Komendant Miejski Policji w Świnoujściu mł. insp. Remigiusz Mysza, omawiając osiągnięte wyniki i efekty pracy świnoujskich policjantów w 2013 roku. Komendant omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie miasta. Podczas odprawy wyszczególnił również szereg programów i działań prewencyjnych realizowanych w ubiegłym roku przez Komendę Miejską Policji w Świnoujściu oraz przedsięwzięcia i inicjatywy prewencyjne mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Komendant omówił również kwestie współpracy z sądem oraz prokuraturą. Przypomniał także o trudnej sytuacji kadrowej świnoujskiej komendy, która boryka się aktualnie z 12 wakatami, co stanowi ponad 13 % stanu osobowego jednostki.

Podczas wystąpienia insp. Remigiusz Mysza podkreślił znaczenie współpracy z władzami samorządowymi oraz skierował słowa podziękowania do Prezydenta za przekazywaną pomoc i finansowe wsparcie świnoujskiej policji.
Kończąc wystąpienie, szef świnoujskich policjantów podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej policji zmierzać będą do stałej i systematycznej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz przeciwdziałaniu wszelkim negatywnym zjawiskom, patologiom i zagrożeniom.

Następnie głos zabrała I Zastępca Komendanta Miejskiego Policj w Świnoujściu mł. insp. Dorota Zawłocka, która szczegółowo omówiła wyniki pracy pionu kryminalnego.
W ubiegłym roku funkcjonariusze wszczęli ponad 1117 spraw karnych, jest to nieznacznie mniej niż w 2012 roku, gdzie było ich 1136. Jednak w minionym roku świnoujska komenda osiągnęła bardzo wysoką wykrywalność w skali województwa, tj. 77,04 %, co oznacza to, że na 100 przestępstw ponad 77 jest wykrywanych. Istotnie zmniejszyła się liczba rozbojów i wymuszeń rozbójniczych z 7 w 2012 roku do 4 w 2013 roku. W tej kategorii świnoujska komenda osiągnęła wykrywalność na poziomie 100%, przy średniej wojewódzkiej 82,81%. Również w ubiegłym roku podjęto 93 umorzone postępowania, co jest jednym z najwyższych wyników w garnizonie zachodniopomorskim. Ponadto w 2013 roku odnotowano spadek przestępstw drogowych w porównaniu do roku 2012 o 67 spraw. Wpływ na to miała w dużej mierze aktywność policjantów związana z prowadzeniem działań „Trzeźwość”, ukierunkowanych na eliminowanie nietrzeźwych użytkowników dróg.

W zakresie przestępczości narkotykowej w ubiegłym roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujsciu nie dopuścili do wprowadzenia na świnoujski rynek znacznie większej ilości narkotyków niż w 2012 roku. Zabezpieczyli blisko 3 kg marihuany, amfetaminy, haszyszu oraz konopi indyjskich o łącznej wartości blisko 100.000 zł. Ponadto w minionym roku w kategorii przestępczości korupcyjnej świnoujscy policjanci ujawnili 8 przestępstw, tj. o 2 więcej niż w 2012 r. Dokonali także 70 zajęć mienia u podejrzanych. Łączna wartość odzyskanego mienia była bardzo wysoka i wynosiła ponad 2 miliony złotych, co jest najwyższym wynikiem w województwie zachodniopomorskim.

Reasumując cały mijający rok można śmiało stwierdzić, że efektywność świnoujskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości wzrosła poprzez zwiększenie wykrywalności w poszczególnych kategoriach. Ponadto w wielu obszarach odnotowaliśmy wskaźniki lepsze od średniej wojewódzkiej. Ograniczenie przestępczości najbardziej uciążliwej dla obywatela będzie zadaniem policjantów do zrealizowania w roku bieżącym.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Mirosław Bryś, który również szczegółowo przedstawił wyniki pracy policjantów tego wydziału.
Podkreślił, że Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu zakończył rok 2013 na wysokim 3 miejscu, spośród wszystkich 20 komend województwa zachodniopomorskiego, pod kątem efektywności w realizacji mierników prewencyjnych w założonych celach strategicznych na lata 2013-2015.

W 2013 roku policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu zatrzymali 494 osoby oraz 173 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. W 2013 roku odnotowano blisko 10.000 interwencji, co daje średnio 26 interwencji na dobę. Komenda Miejska Policji w Świnoujściu jest 3 jednostką Policji w garnizonie zachodniopomorskim pod względem ilości podejmowanych interwencji. Średni czas reakcji na zdarzenie osiągnięto na poziomie 8 minut i 16 sekund, co jest bardzo dobrym wynikiem, uwzględniając konieczność przeprawiania się na drugą stronę wyspy.

W minionym roku policjanci nałożyli blisko 5.500 grzywien w drodze mandatu karnego, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do roku 2012. W omawianym 2013 roku zatrzymano i doprowadzono do pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu 644 osoby, a dodatkowo 106 osób doprowadzono do wytrzeźwienia. W 2013 r. zabezpieczono również 16 meczów o mistrzostwo I ligi piłki nożnej z udziałem drużyny MKS Flota Świnoujście. W zabezpieczeniu imprez masowych udział wzięło łącznie 864 policjantów z całego garnizonu zachodniopomorskiego.
Dzielnicowi uczestniczyli w 608 spotkaniach ze społeczeństwem, tj. o 118 więcej, niż w roku 2012. Ponadto funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zorganizowali 2 debaty społeczne, w których udział wziął Komendant Miejski Policji w Świnoujściu oraz przedstawiciele podmiotów mających związek z zapewnieniem ładu i porządku publicznego.
W roku 2013 odnotowano 19 wypadków drogowych, co jest wartością niższą, niż ta odnotowana w roku 2012 (21). Ponadto odnotowano 1 wypadek śmiertelny na drodze krajowej nr 93 z winy pieszego idącego nocą środkiem jezdni. Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego dokonali ponad 10.500 kontroli stanów trzeźwości uczestników ruchu drogowego, ujawniając 266 osób w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Dzięki właściwej dyslokacji i wytężonej pracy funkcjonariuszy Ruchu Drogowego utrzymywany jest wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Działania świnoujskich policjantów w roku 2013 ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom Świnoujścia oraz licznie odwiedzającym nasze miasto turystom. Zakładane cele osiągnięto poprzez profesjonalne wykonanie szerokiego spektrum zadań.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, tj. szef Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu Włodzimierz Cetner oraz Prezydet Miasta Janusz Żmurkiewicz, którzy pozytywnie ocenili pracę świnoujskich policjantów w minionym roku oraz podziękowali za dotychczasową dobrą współpracę. Podziękowali także policjantom za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki pozytywnie ocenił pracę policjantów świnoujskiej komendy, która ze swoimi wynikami pracy na tle innych jednostek policji województwa zachodniopomorskiego wypada bardzo dobrze. Zwrócił uwagę jak ważny jest właściwy stosunek do obywatela oraz właściwa reakcja na zdarzenie. Wskazał też na potrzebę podejmowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komendant przedstawił również kierunki pracy i zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku oraz podziękował za dotychczasową służbę.

Rzecznik prasowy KMP w Świnoujściu
asp. Beata Olszewska