PORZĄDEK OBRAD XLIX SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 23 stycznia 2014 roku (czwartek) o godz. 900

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta).
2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady.
3. Interpelacje Radnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014 – 2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Świnoujście ze stowarzyszenia Baltic Sail.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście, organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście.
11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka