W ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w dniach 13 i 14 maja 2019 roku zostało przeprowadzone szkolenie dla kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania szczecińskich jednostek Policji w zakresie zapobiegania zachowaniom mogących stanowić przejawy dyskryminacji i mobbingu.
Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek nie tylko powstrzymywania się od działań mających charakter dyskryminacji i mobbingu, ale także przeciwdziałania tego typu zjawiskom. Ten nakaz powinien być realizowany wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, jako zobowiązanie do podejmowania działań prewencyjnych, aby zjawisko dyskryminacji i mobbingu nie wystąpiło w miejscu pełnienia służby oraz świadczenia pracy. Po drugie, jako zobowiązania zneutralizowania zjawiska, które już zaistniało. Po trzecie także, zobowiązania do naprawiania szkód, jeżeli dane zjawisko doprowadziło do powstania takiej szkody. Ponadto obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi należy równolegle rozumieć jako zobowiązanie do poszanowania godności i innych dóbr osobistych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Doskonalenie przeprowadzone w ramach działań zapobiegawczych obejmowało swoim zakresem zagadnienia dotyczące aspektów psychologicznych zjawiska mobbingu w środowisku zawodowym, dyskryminacji i mobbingu w ujęciu przepisów wewnętrznych oraz w odniesieniu do zewnętrznych uregulowań prawnych.

Szkolenie realizowane było wspólnie przez przedstawicieli Zespołu Prawnego, Sekcji Psychologów oraz Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Szczecinie.

nadkom. Barbara Czuba