Klasyfikacja w szkołach ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych woj. zachodniopomorskiego,

w związku ze zbliżającymi się terminami klasyfikacji, promocji i ukończenia szkół przez uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych przypominamy, że szkoła jest szczególną organizacją/zakładem, gdzie realizacja zadań wymaga bezpośredniej relacji nauczycieli z uczniami, a finałem tych oddziaływań jest ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych wszystkim uczniom.

Kompetencje dyrektora tego specyficznego zakładu (szkoły) określa art. 68 ustawy – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz.996 ze zm.) Dyrektor szkoły w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. Zasadnicza działalność szkoły polega na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, na których uczniowie podlegają ocenianiu i klasyfikowaniu.

Art. 21 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) wskazuje, że kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków. W tym przypadku obowiązkiem dyrektora szkoły jest przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy, reprezentujący w sporze zbiorowym stronę pracowniczą związek zawodowy powinien uwzględnić współmierność stosowanego środka do oczekiwanych rezultatów i ewentualnych szkód, w tym niepowetowanych szkód społecznych ( tzw. zasada adekwatności ). Strajk uniemożliwiający przystąpienie uczniów do egzaminów narusza poręczone konstytucyjnie prawo do nauki, która do ukończenia 18 roku życia jest obowiązkowa (art. 70 ust. 1 Konstytucji RP).

W momencie przystąpienia do sporu zbiorowego nauczycieli szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 26 kwietnia 2019 r., dyrektor mógł przeanalizować terminy, w których konieczne jest powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych (art. 44g 1 ustawy o systemie oświaty) oraz możliwość podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej (art. 44b ust. 6 pkt 6 ustawy o systemie oświaty). Nauczyciele mogli też przeprowadzić te czynności przed rozpoczęciem strajku.

Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele ustalają roczne oceny klasyfikacyjne (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty) oraz podejmują uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji w danym roku szkolnym (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe). W sytuacji wystąpienia akcji strajkowej dyrektor szkoły powinien przypomnieć nauczycielom termin, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne. W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

W sytuacji, gdy nie został zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej (powiadomienie o przewidywanej oceny oraz możliwość podwyższenia oceny przewidywanej) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia (art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i dyrektor jest zobowiązany powołać komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe). Dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej, powinien zawiadomić wszystkich nauczycieli, strajkujących i niestrajkujących, o terminie posiedzenia rady pedagogicznej, zwoływanej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe). Rada pedagogiczna musi podjąć uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji uczniów w danym roku szkolnym. Będąc ustawowym organem kolegialnym jest zobowiązana wypowiedzieć się w przedmiocie wyników klasyfikacji uczniów poprzez ich zatwierdzenie, bądź też odmowę ich zatwierdzenia.

Informuję jednocześnie, że niektórzy dyrektorzy szkół, przewidując obecną sytuację (strajk nauczycieli), dopełnili już obowiązku klasyfikacji uczniów. Przeprowadzili rady pedagogiczne, podczas których podjęto uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i ukończenia szkoły przez uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza