Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminów zewnętrznych

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2019 r. dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r.

1. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty są przeprowadzane w terminie głównym (w kwietniu) oraz w terminie dodatkowym (w czerwcu).Egzamin maturalny jest przeprowadzany w trzech terminach: głównym (w maju), dodatkowym (w czerwcu) oraz poprawkowym (w sierpniu).

2. Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów, tzn. konkretne dni, w które są przeprowadzane egzaminy, ustala dyrektor CKE. Terminy te ogłaszane są w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w danym roku. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w 2019 r. komunikat ten został ogłoszony 20 sierpnia 2018 r.

3. Przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) jest możliwe wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym (w kwietniu albo w maju) z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

4. Wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania danego egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa oraz wprowadzają w błąd.

5. Dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin przeprowadzenia danego egzaminu niż terminy wskazane w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, wyłącznie w przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc w przypadku gdy doszło do naruszenia przepisów prawa.

dr Marcin Smolik
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej