Spóźniona opłata za przedszkole? Gmina może naliczyć odsetki

Za nieterminowe opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie dziecka w przedszkolu gmina powinna naliczać odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych – uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Zastępca burmistrza Brzegu zwrócił się do opolskiej RIO z pytaniem, czy za spóźnioną opłatę za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu gminnym, gmina powinna naliczać odsetki. Chciał też wiedzieć, czy powinny być to odsetki jak od zaległości podatkowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina, że na podstawie art. 52 ust. 15 ustawy i finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez JST oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

Jak wskazuje RIO, w sprawach nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, a ta zawiera szczegółowe regulacje prawne w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 53 i następne).

„Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem (…), jakoby brak stosownych regulacji dotyczących odsetek w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych stanowił podstawę do wyprowadzenia wniosku, iż od nieterminowo uiszczanych opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu nie należy naliczać odsetek” – uważa RIO.

W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „w przypadku nieterminowego regulowania należności związanych z opłatą za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłatą za wyżywienie dziecka w przedszkolu jednostka samorządu terytorialnego powinna naliczać odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych”.

Odmienne stanowisko w podobnej sprawie zajęła RIO w Katowicach.