Funkcjonariusze MOSG sprawdzają zatrudnienie cudzoziemców

39 kontroli legalności zatrudnienia, przeszło 1100 zweryfikowanych cudzoziemców i 175 wykrytych przypadków pracy wbrew przepisom – to bilans działań, jakie w obszarze legalności zatrudniania cudzoziemców tylko w lutym przeprowadzili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W ostatnim tygodniu zakończono 11 takich kontroli, w których zastrzeżeń nie było w odniesieniu do zaledwie jednej firmy.

W całym ubiegłym roku strażnicy graniczni przeprowadzili 591 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, weryfikując 11707 osób. 2701 z nich pracowało nielegalnie.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni 28 lutego zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w firmie z branży stoczniowej, która prowadziła działalność na terenie Trójmiasta i Olsztyna. Zweryfikowano legalność pracy 222 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze stwierdzili, że pracodawca nielegalnie powierzył pracę 10 cudzoziemcom, z czego 7 nielegalnie pracowało. Głównym naruszeniem był brak umów o pracę lub cywilnoprawnych w wymaganej formie, ponadto cudzoziemcy pracowali bez zezwolenia na pracę, nie mieli ważnych oświadczeń o zamiarze lub powierzeniu wykonywania pracy albo tytułów pobytowych. Na podstawie zgromadzonych dokumentów dodatkowo ustalono, że podmiot powierzający pracę w kilku przypadkach nie powiadomił wojewody o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, mimo takiego obowiązku.

W ostatni dzień lutego kontrolę zakończyli również funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie. Pod lupę wzięto jedną z agencji z powiatu wejherowskiego, która świadczyła usługi pracy tymczasowej. Kontrola objęła 179 obywateli Ukrainy i 1 Rosji. W jej wyniku stwierdzono powierzenie nielegalnego wykonywania pracy 105 cudzoziemcom. Głównym naruszeniem przepisów była praca bez wymaganego zezwolenia, a także praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. W jednym przypadku pracodawca powierzył pracę bez zawarcia z cudzoziemcem umowy, wobec 10 osób nie dopełnił obowiązku powiadomienia w terminie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Z kolei funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Elblągu 28 lutego zakończyli kontrolę w firmie zajmującej się handlem hurtowym i detalicznym. Wśród 23 sprawdzonych obywateli Ukrainy, 14 miało pracę powierzoną nielegalnie. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku wymaganych zezwoleń. Stwierdzono także przypadki, że pracodawca nie przedstawił cudzoziemcom umów w języku dla nich zrozumiałym.

Na początku marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w firmie budowlanej, która zajmuje się pracami zbrojarskimi. W ramach kontroli przeanalizowano dokumentację związaną z powierzeniem pracy łącznie 53 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy i Gruzji. Stwierdzono, że 24 cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami. Nieprawidłowości polegały głównie na pracy bez wymaganego zezwolenia i niezgodnie z posiadanym przez cudzoziemców oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. Ujawniono również cudzoziemca wykonującego pracę bez tytułu pobytowego. Ponadto pracodawcy nie dopełnili obowiązku terminowego powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 114 cudzoziemców.

Straż Graniczna