PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 09.00

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z XXXV XXXVI sesji Rady Miasta).
2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świnoujście.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego grupy A poza listą osób oczekujących na zawarcie umowy najmu takiego lokalu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego grupy A poza listą osób oczekujących na zawarcie umowy najmu takiego lokalu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”.
14. Zapoznanie z:
a/ rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzebami związanymi z realizacją zadania;
b/ rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2016 roku oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
c/ raportem z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasta Świnoujście w roku 2016.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

reklama

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński