PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 09.00

 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta).
 2. Wręczenie Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście dla Pana Jerzego Porębskiego.
 3. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu w Zespół Szkół Specjalnych w Świnoujściu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Jachtowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Miasto Świnoujście w obrębach ewidencyjnych nr 0001 i 0002.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania instytucji kultury – Miejskiemu Domowi Kultury w Świnoujściu – prawa własności środków trwałych wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Miasto Świnoujście w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (w zakresie terenu elementarnego o symbolu 75UT).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/135/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. (dot. „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Miasta Świnoujście na lata 2014-2020”).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana przęseł ogrodzenia przy zabytkowej kamienicy, zlokalizowanej przy ul. Hołdu Pruskiego 4 w Świnoujściu”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji frontowej kościoła p.w. Chrystusa Króla w Świnoujściu”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Ułożenie kostki brukowej wokół zabytkowego kościoła p.w. „Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu-Przytorze”.
 18. „Raport za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.