Od dnia 1 października 2015r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do skorzystania z pomocy społecznej. Od tego dnia będą one wynosić odpowiednio 634 zł miesięcznie, jeżeli pomocy potrzebuje osoba samotna, oraz 514 zł miesięcznie dla osób w rodzinie. Dzięki tej zmianie więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy społecznej. Wspomniane kwoty progów będą stosowane przy ustalaniu prawa do świadczeń do końca września 2018 r., kiedy to nastąpi kolejna waloryzacja.

  • Tak jak do tej pory, kolejnym warunkiem uzyskania wsparcia będzie istnienie przesłanek uzasadniających przyznanie pomocy. Należą do nich między innymi: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – informuje Gabriela Poniedziałek –Petruk dyrektor świnoujskiego MOPR. -Wejście w życie nowych kryteriów dochodowych powoduje konieczność ustalenia nowych kwot świadczeń dla osób, które miały je przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o pomocy społecznej i pobierają je w momencie wejścia w życie zweryfikowanych progów (osoby pobierające zasiłki stałe). MOPR w Świnoujściu będzie więc musiał wszcząć postępowanie administracyjne i wydać nową decyzję w tej sprawie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 604 zł.

Podstawą prawną powyższej regulacji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016r. nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.

Nowelizacja przewiduje, że od przyszłego roku osoby bez prawa do zasiłku macierzyńskiego będą mogły otrzymać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie, przez 52 tygodnie po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie (przysposobienie lub objęcie opieką faktyczną). W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci wypłata świadczenia będzie wydłużona nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane na wniosek niezależnie od dochodu rodziny.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalane od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką jeżeli wniosek o ustalenia prawa do świadczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016r. nowe zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Po wejściu w życie nowych przepisów przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami podzieloną przez ilość miesięcy, na które przysługiwałyby danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Według nowych zasad świadczenia rodzinne będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny. Minimalna kwota wypłacanego świadczenia wynosić będzie 20zł, tzn. w przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia nie będą przysługiwały.

Nowelizacja obejmie rodziny, które po nowym roku przekroczą próg dochodowy z powodu np. uzyskania dochodu po podjęciu zatrudnienia oraz rodziny, którym odmówiono prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W drugim przypadku niezbędne będzie złożenie nowego wniosku.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016r. możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez internet.

Wnioski i załączniki będą mogły być składane droga elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod warunkiem opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia nie będzie mogła złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu o świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie mogła złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu podpisu elektronicznego lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dzięki nowym przepisom cały proces ubiegania się o świadczenia, w tym również wydanie decyzji będzie mógł być realizowany drogą elektroniczną.

Urząd przyznający świadczenia będzie mógł samodzielnie pozyskać część dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji np. zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS-u czy powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będzie ciążył obowiązek potwierdzenia okoliczności np. uczęszczania dziecka do szkoły, wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanych w tzw. „roku bazowym”, wielkość gospodarstwa rolnego, nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, termin i okres urlopu wychowawczego, okresy zatrudnienia, niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Ponadto w dalszym ciągu osoba pobierająca świadczenia będzie zobligowana do zgłaszania organowi wypłacającemu świadczenia wszelkich zmian mających wpław na prawo do świadczeń, np. zmian w składzie rodziny czy uzyskaniu dochodu przez członków rodziny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój nr 216 i 218, telefon 322-54-80, 322-54-65).

Tekst/fot MOPR